• 1397/4/24

      9:48:23

    کشور ما از لحاظ منابع طبیعی بسیار غنی و هیچی کم ندارد فقط سوء مدیریت است که کشور را به سقوط کشانده.