• 1396/7/18

      11:2:26

    آقای روحانی خام فروشی نفت بیکار کردن مردم است نه منافع غیر قابل بازگشت برجام منحوس. ضمنا تحریمهای سازمان ملل لغو نشده تعلیق شده ومشروط به شکایت ایران!!!