• 1397/2/23

      9:13:35

    همه چیز را گران کردند بی انصاف ها حتی خودمان به خودمان رحم نمی کنیم آنوقت توقع از ریس جمهور احمق آمریکا داریم