• 1397/4/31

      9:19:20

    از‌ قبض‌ برق‌قبلی ‌تا‌این‌ دفعه‌۳۵درصد‌‌ تفاوت ‌حساب‌است‌ ..کمی‌ رحم‌ داشته‌ باشید..ما‌ آب ‌و برق مجانی‌ نخواستیم‌ ولی ‌ظلم‌ هم نکنید