• 1396/8/23

      14:25:50

    سلام خراسان این همه سنگ مسوولین را بسینه نزنید برای مردم چه کاری کرده اند سفر کربلا مجانی باشد ما هم میرویم پس لفطا امار!!! ندین چاپ نمیکنی میدانم!!!