• 1397/9/20

      12:16:12

    گرانی در بعد از تحریم ، اندک بود اما هر سوء استفاده کننده ای چیزی به آن افزود تا به این اندازه رسید از ماست که بر ماست.