• 1397/7/24

      12:13:11

    شایان‌ذکراست:این‌سیاست‌هاوتدبیرهای‌فعلی‌‌نظام‌ آموزش‌وپرورش‌‌ماباایده‌ها وعقایدمن‌دبیرجوردرنمی‌آید!