• 1396/11/17

      10:53:39

    آقای وزیر جهاد کشاورزی و وزیران مربوطه؛ نکند تعرفه برنج را از هندوستان برای سال جدید امضا کنید !! بگزارید یک میلیون تن!! واردشده تمام شود و بیماران گوارشی از بیمارستانها ترخیص شوند بعد امضاء کنید.