• 1396/8/23

      14:22:53

    این جوانهای امروز چه گناهی کردند که زن میگیرند و بعضی از دختران هم مانند ندید بدید ها هی نق میزنند و هزار جور فرمان میدهند و تازه با خانواده شوهر هم سرجنگ دارند چه خبره بعضی آ شپزی صفر!!!