• 1397/4/4

      11:54:32

    آیا کسی نیست که جلوی قیمتهای نجومی واحدهای آپارتمانی را که توسط بنگاه های املاک در سایت دیوار منتشر میشود را بگیرد؟