• 1397/3/21

      10:28:30

    خدا مسبب گرانی میوه را نیامرزد که نمیشه برای بچهامون که هوس میکنن بخریم اون دنیا با خیلیا کار داریم