• 1396/11/17

      10:50:11

    آقای ... حتما رئیس جمهور باید بگوید مافیا داریم یا کیفیت تولید خودرو صفر است؟ چند روز ستون حرف مردم روزنامه خراسان را بخوانید ببینید مردم چه می کشند از بی کیفیتی مگر هوای آلوده رو نمیبینید؟ البته حق دارید از اتومبیل های خارجی استفاده کردن کجا و حس کردن درد مردم کجا...