• 1397/2/19

      9:3:29

    حتی اگر آمریکا از برجام خارج نشود هم فرقی ندارد به حال ایران. زیرا آمریکا و اروپا مواضع مشترکی دارد و هدفشان فشار آوردن به ایران است .