• 1396/10/21

      10:21:36

    در گوشه و کنار شهرامام رضاع بگردی خیلی از خانواده ها هستند که از وضعیت معیشتی بسیار پایینی برخوردارند لذا ازهمه خیرینی محترمی که می توانند به مردم ضعیف و مستمند کمک کنند دریغ نکنند. واقعا این موارد زیبنده شهر آقا علی ابن موسی الرضانیست .یاحق