• 1397/9/8

      10:53:45

    خراسان نمیتونه یک گزارش تهیه کنه چرا دلار میاد پایین اجناس ارزون نمیشه که گرونتر م میشه چرا واقعا؟؟؟