• 1397/10/3

      11:23:49

    لطفا بگین که این همه به فکر حقوق بگیران هستند... مردم عادی که هیج منبع درآمدی ندارن و پوشش هیچ نهادی نیستن... مگر جز این کشور نیستن ؟ لطفا این همه تبعیض را بزارید کنار