• 1396/12/8

      11:13:52

    آقای رییس جمهوراگر نمی توانید مشکلات اقتصادی کشور راحل کنید،چه عیبی دارد برویدسراغ اقتصاد دانهای باسواد ببینید بدون نفت ،گاز و معادن و کشاورزی و... چگونه اقتصاد را بدون کمترین فشاری به مردم حل می کنند،اینکه درست نیست که به خاطر نا آگاهی مسوؤلان اقتصادی دوباره سود بانکی را بالا ببرید و ثروتمندان را غنی تر و فقیران را فقیرتر کنید