• 1397/3/3

      12:11:4

    در رابطه با مصادره مفاخر فرهنگی وتاریخی ایران توسط کشور های همسایه تهاجم فرهنگی به تاریخ وتمدن یک کشور وقتی به ثمر میرسد که مردم ومسئولان آن کشور خود سعی درتخریب وحذف گوشه هایی از تاریخ وتمدن آن کشور را داشته باشند