• 1397/11/3

      12:18:26

    احتمالا درسال 98 نه تنها تخلف در رانندگی موجب ثبت نمره منفی برای راننده نمیشه که از راننده متخلف بدلیل همسویی بااهداف بودجه ای دولت و تحقق آنها تقدیر و تشکر بعمل آید