• 1397/3/22

      10:28:5

    چرا دولت با تولید آرد سفید فاقد سبوس در نان ها مشکلات اضافه وزن و بیماری های قلبی را دامن می زند و افزایش می دهد تا به الجبار جمعیت را به بدترین راه حل کنترل کند ؟