• 1397/3/22

      10:21:11

    از افراد مسن خواهش می کنم بجای احساس وظیفه کردن برای خدمت ، احساس وظیفه کنند میدان را برای جوانان خودشان باز کنند