• 1397/9/15

      12:13:53

    آقایان مسئولی که جز لبخند و وعده و وعید کاری ازتون ساخته نیست به خداوندی خدا جناب عزراییل براش فرقی نمیکنه که شاه باشی یا مثل من گدا ؛ ازحب این دنیا دست بردارید