• 1396/12/8

      11:18:47

    در پاسخ به هموطنی که گفته بودند در سال 500 هزار تومان جریمه رانندگی میدهند میخواستم بگویم بنده هفت روز هفته شش روزش رو در جاده ها هستم و چند سال هست که جریمه نشدم. شما درست رانندگی کن و به قوانین و دیگران احترام بزار تا جریمه نشوی. چه خدمتی باید به شمای که مرتکب خلاف میشوی ارائه بشه جز اینکه جریمه ات کنن تا بلکه یه جان و آسایش دیگران احترام بزاری.