• 1396/11/7

      10:18:31

    باسلام واحترام ، قراربود اختلاف بیش از هفتاد درصدی دریافتی حقوق بازنشستگان با کارکنان شاعل ظرف مدت پنج سال بصورت پلکانی جبران و طرح همسان سازی پرداخت حقوق ها اجراء شود ؟! چند درصد از این هفتاد درصد جبران و اجراء شده است ؟ برای بنده که یک بازنشسته هستم درچندسال گذشته ازاین طرح بغیر از افزایش سنواتی کمتراز بیست درصد افزایش حقوق داشته ام ، بااین روند چندسال طول میکشد که هفتاد درصد اختلاف جبران شود؟ ایا کسی به این موارد پاسخ میدهد؟ یک بازنشسته