• 1397/7/15

      10:7:49

    اصحاب کهف بعد از سیصد سال که خواب بودند متوجه شدند پولشان بی ارزش شده ما شب می خوابیم صبح پولمان بی ارزش شده شاید نسل های آینده در باره ما کتاب های فراوان بنویسند و ما را جزو نابغه ها بخوانند