• 1396/11/17

      11:0:19

    چرا سهام عدالت به همسایه ما که میلیاردر است تعلق گرفته ولی به من بیکار دارای همسر ودو فرزند تعلق نداره پس کی دوباره ثبت نام می کنند؟ لطفا پیگیری کنید ثواب داره به خدا