• 1396/8/23

      14:17:16

    بایداعتراف کنیم که دشمن ازطریق فضای مجازی مثل تلگرام و اینستاگرام و ... موجب اتلاف وقت طلایی جوانان ، مفاسداجتماعی و گسستگی بنیان خانواده ها و تضعیف دین شده است که به مسولین ذیربط پیشنهادمیگردد ترتیبی اتخاذنمایند که فضای مجازی ازنیمه شب تا صبح غیرقابل دسترس باشد