• 1397/2/23

      9:7:42

    سلام آقای روحانی چه خبر از برجام آن آفتاب تابان؟ از گشایشهای بانکی چه خبر؟ شیطان بزرگ راشناختی؟