• 1397/9/8

      10:51:32

    فساد درقبوض آب و برق وگازوتلفن با نبود کنترل و بازرسی عادیست !!جز عجایب نیست .اگر در هرقبض 500تومان فساد رخ دهد مبلغ چه شود .