• 1396/8/23

      14:21:45

    بیشتر طلاق ها به خاطر مادیات هست خانمی با دو بچه رفته خانه پدرش ! کسی نیست بگه خانم تو که مادی بودی چرا شوهر پولدار نکردی ؟ اصلا چرا بچه دار شدی ؟ همان اول عاقلانه فکر کن نه احساسی !