• 1396/9/16

      9:51:36

    آیا مسعولان اقتصادی کشورمعنی شرمندگی یک پدر بازنشسته در برابر فرزندانش را درک می کنند؟