• 1396/11/29

      11:10:6

    روحانی عوض حرف های حاشیه دار و بی موقع مثل رفراندوم و...بهتر است به وظایف خود و وعده های بدون عمل و معیشت خراب مردم توجه کند.