• 1397/4/31

      9:18:38

    ‌قبض‌ قبلی‌ برق‌۲۰۳کیلو‌ مصرف‌ برق۴۳۰۰۰ تومان‌ . قبض‌ این‌ سری با‌ صرفه‌ جوئی۱۵۶کیلو‌ مصرف ۴۵۵۰۰ تومان‌‌.. مردم‌ نمیدانند‌ که چطور‌ مواظب‌ جیبشان‌ باشند فعلا‌ که‌ تمام‌ چشمها‌ به‌ جیب‌ مردم است