• 1397/2/19

      9:4:9

    آقاى روحانى شما باعث فروپاشى خانواده ها وجامعه وجهان هستیدکه بادشمن همکارى میکنید وجلوى دستورقانون ایستاده اید که چرا تلگرام فیلترشده.