• 1396/7/18

      10:54:1

    همه می خواهندخاورمیانه راتجزیه کننددرباره برجام هم که کشورهای اروپایی آن راتاییدمی کنندچون خیلی مکارهستند.