• 1397/7/15

      10:10:12

    وقتی قیمت همه چی از شیرمرغ تاجون آدمیزاد افزایش پیدا میکنه, دیگه مطمئن میشم چیزی به اسم تولید داخلی وجودنداره...