• 1397/5/6

      10:3:12

    آفرین‌ به‌ همشهریهای‌ مشهدی‌ که‌ در شب‌ میلاد از کاغذ ‌رنگی‌ به‌ جای‌ لامپ‌ استفاده‌ کردند تا برق‌ به‌ خانه‌ها برسد. در مشکلات‌ دیگر مانند آلودگی‌ هوا و ترافیک‌ و گرانی‌ هم‌ خود مردم‌ باید بفکر همدیگر باشند و منتظر اقدام‌ مدیران‌ادارات ‌نشوند چون‌ هیچ‌کس‌ برای‌ ایرانیها‌ کاری‌ انجام‌ نمی دهد.