• 1397/7/24

      12:11:10

    باسلام چرادولت باتوجه به معظل گرانی فلج کننده به سرعت سبدکالاوافزایش یارانه ویارانه ارزی رابه مردم پرداخت نمی کند