• 1397/3/6

      11:39:27

    آهای شما که از روزه خواری بعضی از این جماعت ناراحت شده ای لابد نمیبیی این بدبختهای را که تا کمرخم شده اند داخل این سطل های زباله را یک وقت اوف نشی بااین دغدغده هایت