• 1396/9/16

      9:47:4

    باسلام شما را بخدا قسم پیگیری کنید چرا بانک ملت بخشش سود و دیرکرد وامهای مشتریان خود را فقط سه روز اجرا کرد انهم بدون هیچ گونه اطلاع رسانی قبلی