• 1397/4/26

      9:14:43

    بازار گل رفتیم همه چیز گران ! و هر کس قیمتی داشت چرا نظارت مدام و دقیق نیست و چرا ما همان گل را از بیرون ارزانتر میخریم !؟ بی انصافی چقدر حرص وطمع تا کی ! لطفا مسئولین برخورد کنند