• 1396/11/7

      10:17:26

    خیلی جالبه طرف سی سال خدمت کرده نفهمیدند اختلاس میکنه؛ فقط سه ساعت اخر فهمیدند که بنده خدا فرار کرده !!! شماباور میکنید؟!!