• 1396/8/23

      14:35:25

    دولت چهارسال مسکن مهر را تکمیل نکرد تا از آن برای مقاصد سیاسی بهره برداری کند؛ حالا طرح بیمه سلامت خودشان هم در همین دولت راکد ماند و به مشکل خورد تا بعدی ه اعلیه شان استفاده کنند.