• 1396/9/16

      9:50:38

    چرا در مملکت اسلامی هرروز یک جوری مردم سرکار هستند ودلهوره ایجاد میکنند اختلاس . حقوق نجومی. سهام عدالت . گرانی مرغ گوشت پیاز دارو و ...الا ماشاا....