• 1396/10/21

      10:33:41

    مسولین دولت مردم را چی فرض میکنید باز وعده سرخرمن به مردم میدید بیکاری رفع کنید گرانی رو از بین ببرید جلوی نجمومی بگیران را بگیرید پارتی بازی رو کنار بگذارید؟