• 1397/4/11

      11:53:11

    باسلام لبخند و حضورروحانی با پوشاک ورزشی آمریکایی و دعوت مردم به صبرنه تنها منجربه موج انتقاداز وقت نشناسی و حتی نمک نشناسی ایشان می شود بلکه چون از این بازار گل آلود گرانی به بیشترین سود و منفعت شان هم می رسند و خاطرشان هم بسیار راحت است و تنهاچیزی که برایشان مهم نیست مردم شان است.