• 1396/7/18

      10:56:58

    آقای ریس جمهور با مفسدان و اخلال گران اقتصادی که به دنبال تنش و دامن زدن به تورم و بازی با نرخ ارز هستن مقابله کنید