• 1397/8/1

      11:3:37

    ازدیدن این همه سریال تلخ وغمناک خسته شدیم...یادسریالهای عطاران اقاخانی ...بخیر..هرشبکه ای رومیگیری غم تصویروغم اهنگ دل خونتوخونترمیکنه...بسه دیگه