• 1397/4/24

      9:53:50

    معلوم است که آقای مدیری که با خودروی دولتی به محل کار میرود با خودش فکر نمیکند که وقتی ساعت شروع کار شش و سی دقیقه بامداد است چطور یک کارمند و یا کارگر باید خودش را با اتوبوس که ساعت شش شروع به کار میکند به محل کارش برساند آن هم وقتی که مسیرش طولانی باشد یا بخواهد دو اتوبوس عوض کند ؟!/