• 1397/9/15

      12:15:6

    دولت چطوربا افزایش20درصدی حقوق کارمندان وبازنشستگان جبران افزایش قیمت برخی کالاهاکه ازحداقل تورم 100درصدی به بالای500 درصدی رامی خواهد انجام دهد